Obchodné podmienky

Spoločnosť E – Loyalty s.r.o., Kvačalova 51, 010 01 Žilina, Slovenská republika,
IČO 46 766 375, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vločka číslo: 57052/L, telefónne číslo +421 949 585 919, e-mailová adresa: info@e-loyalty.sk (ďalej Poskytovateľ), poskytuje Zákazníkovi prenájom Vernostného systému Efekt (ďalej Prenájom) na svojej internetovej stránke www.e-loyalty.eu, tak ako sú ustanovené v nasledujúcich ustanoveniach (ďalej Obchodné podmienky).

Poskytnutím Prenájmu sa rozumie odplatné udelenie nevýhradného a časovo obmedzeného práva zo strany Poskytovateľa na používanie Vernostného systému Efekt Zákazníkom.

Zákazník v zmysle týchto Obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku Prenájmu na internetovej stránke Poskytovateľa (poprípade zaslaním žiadosti na mail) za podmienok špecifikovaných v týchto Obchodných podmienkach.

OBJEDNÁVKA A OBJEDNÁVKOVÝ POSTUP

na stránke www.e-loyalty.eu, v záložke ESHOP (www.efekt.e-loyalty.eu) sa nachádza špecifikácia pre jednotlivé produkty Vernostného systému Efekt, kde sa pri jednotlivých položkách nachádzajú informácie o cene a zľavách ako aj o dobe trvania Prenájmu,
vyplnením objednávky a jej podaním, je Zákazník oprávnený k uzatvoreniu Zmluvy o prenájme Vernostného systému,
Zákazník potvrdením objednávky a jej zaslaním potvrdzuje, že sú mu jasné a zrozumiteľné všetky podmienky Prenájmu a že s takýmito podmienkami Prenájmu súhlasí,
potvrdením prijatia objednávky, dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu,
Zákazník objednáva Prenájom ako aj tovar a služby spojené s Prenájmom na internetovej stránke www.efekt.e-loyalty.eu vyplnením a zaslaním objednávkového formulára,
po odoslaní objednávky je na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke zaslaný oznam o prijatí objednávky s oznamením kontaktných údajov,
objednávka obsahuje nasledovné údaje
fakturačné údaje – meno, adresa, názov firmy, IČO, IčDPH, DIČ, sídlo firmy alebo miesto podnikania, adresa pre doručenie, kontaktná osoba
položky v objednávke je potrebné vyplniť bez výnimky, z dôvodu uskutočnenia objednávky – v prípade nevyplnenia dôležitých údajov (potrebných k fakturácii, dodaniu na adresu)napr. mena a adresy nebude možné vybaviť objednávku

SPÔSOB A LEHOTA DODANIA

Prenájom je dodávaný v elektronickej forme, na e-mail z objednávky bude obratom zaslaný mail (registračný) potvrdzujúci objednávku so zaslaním mena a hesla do systému (toto heslo je mozné okamžite po prvom prihlásení zmeniť)
dodania Tovaru je zabezpečené tromi možnosťami a to – osobný odber, zaslanie prostredníctvom kuriérskej služby alebo zaslanie prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
v oboch prípadoch bude Zákazníkovi vystavená faktúra – riadny daňový doklad, doručenie v prípade Prenájmu v elektronickej forme, v prípade Tovaru v elektronickej aj tlačenej forme,
lehota dodania Prenájmu je okamžite po obdržaní registračného mailu a po následnej aktivácii systému
lehota dodania Tovaru a Služieb (dodanie kariet, skenera, čítačky, potlač kariet, tlač PIN obálok) je v závislosti od objednaného tovaru, služby ako aj množstva zvyčajne od 3 – 14 dní od zaevidovania objednávky, v prípade dlhšej lehoty bude Zákazník o tom upovedomený

CENA, POSKYTOVANIE SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY

cena Prenájmu, Tovaru a Služieb je zobrazená v cene s DPH, zobrazuje sa počas objednávacieho procesu priamo v objednávke cez stránku www.efekt.e-loyalty.eu, jednotlivé ceny sú označené priamo pri každom produkte nachádzajúcom sa na objednávkovej stránke
Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka
Zákazníkovi je vystavená faktúra do 5 dní od obdržania objednávky, so štandartnou splatnosťou 14 kalendárnych dní od jej vystavenia, ak nie je dohodnuté inak.
Faktúra je zasielaná vo formáte PDF na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke, v prípade, že Zákazník má záujem o zaslanie faktrúry prostredníctvom poštového prepravcu, môže o to požiadať na adresu: info@e-loyalty.sk, náklady spojené so zaslaním faktúry znáša Poskytovateľ
platbu može zákazník použitím služby PayPal, bankovým prevodom, priamym vkladom na účet, prostredníctvom poštového poukazu. Poplatky spojené s uskutočnením platby (v prospech sprostredkovateľa platby ako tretej osoby) znáša Zákazník
Faktúra obsahuje všetky náležitosti riadneho daňového dokladu
Zákazník má možnosť pri nákupe uplatniť zľavy. Jednotlivé zľavy sú zobrazené priamo v ponuke pri jednotlivých produktoch na internetovej stránke www.efekt.e-loyalty.eu
Zákazníkovi môže byť poskytnutá akákoľvek iná zľava na základe predchádzajúcej dohody

ZÁRUKY

Poskytovateľ vyhlasuje, že na jednotlivé produkty uvedené na internetovej stránke www.efekt.e-loyalty.eu sa vzťahuje záruka so záručnou dobou 24 mesiacov.
Prenájom
a) je poskytovaný a dodaný v požadovanom rozsahu a kvalite,
b) sa hodí k účelu, ku ktorému ho Poskytovateľ uvádza alebo ku ktorému sa obvykle používa,
c) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a nemá právne vady
Poskytovateľ
nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Prenájmu v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvom technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov (minimálne programové vybavenie – prístup na internet a internetový prehliadač Chrome alebo Firefox)

REKLAMÁCIE, PODNETY, SŤAŽNOSTI

Poskytovateľ v prípade problémov pri jednotlivých produktoch odporúča Zákazníkom kontaktovať najskôr oddelenie zákazníckej podpory na e-mailovej adrese: info@e-loyalty.sk, popr. priamo cez kontaktný formulár na stránke www.e-loyalty.sk alebo telefonicky na číslach uvedených na tejto stránke
Zákazník má právo podať reklamáciu, sťažnosť, podnet,
Poskytovateľ je povinný v prípade reklamácie, túto vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, náklady spojené s vrátením tovaru alebo služby v rámci reklamácie znáša Poskytovateľ.

OSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky,
odstúpenie od Zmluvy je potrebné zaslať písomne na poštovú adresu Poskytovateľa alebo e-mailom na adresu: info@e-loyalty.sk
na základe čoho bude objednávka Prenájmu zrušená
v prípade, že k danej objednávke bola už vystavená faktúra, žiadosť musí obsahovať aj číslo faktúry, v tomto prípade bude Zákazníkovi vystavený dobropis k danej faktúre a v prípade, že došlo k úhrade faktúry (zaplateniu ceny produktu), budú finančné prostriedky vrátené rovnakým spôsobom, ako boli Zákazníkom poukázané, poprípade podľa inak vopred dohodnutého spôsobu a to v lehote splatnosti dobropisu. Náklady spojené s vrátením platby Zákazníkovi znáša Poskytovateľ.
Poskytovateľ najneskôr do 5 dní od obdržania odstúpenia od Zmluvy zašle Zákazníkovi email o potvrdení obdržania predmetného odstúpenia

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Prenájom je registrovaný na Zákazníka, ktorému bol vystavený daňový doklad – faktúra,
použite vernostných bodov v Prenájme môže využiť iba pôvodný používateľ
Zákazník pri registrácii dáva súhlas s podmienkami Prenájmu,
v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu dôjde zo strany Zákazníka z zmene súhlasu na nesúhlasné stanovisko dohody, Zákazník bezodkladne podá žiadosť na Odstúpenie od zmluvy a následne bude spolupráca Poskytovateľ – Zákazník ukončená podľa odseku ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ kladie dôraz na ochranu osobných údajov svojich Zákazníkov a ich Klientov a tomu zodpovedá aj použitie postupov, ktoré zaisťujú maximálnu mieru ochrany.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje Zákazníka výlučne pre účely realizácie predaja, pričom osobné údaje neposkytuje ani nezverejňuje tretím stranám, je však oprávnený poskytnúť osobné údaje poštovému prepravcovi na účel doručenia zásielky a to v minimálnom nevyhnutnom rozsahu,
pri spracovaní osobných údajov Poskytovateľ postupuje podľa platných právnych predpisov
Poskytovateľ ochranu osobných údajov má bližšie špecifikovanú v “Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.e-loyalty.sk , www.e-loyalty.cz, www.e-loyalty.eu (Stránky) a podmienky používania internetových Stránok”, ktoré sú uvedené na predmetných internetových stránkach
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zákazník vyhlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a s ich obsahom súhlasí
Poskytovateľ a Zákazník vyhlasujú, že plne akceptujú komunikáciu “na diaľku” – a to najmä elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018